Duhr Prayer

01:32 PM

Current Prayer

Daily Prayer

Prayer Timings

Fajr

05:04 AM

Iqamah

05:30 AM

Duhr

01:21 PM

Iqamah

02:00 PM

Asr

06:12 PM

Iqamah

06:30 PM

Maghrib

08:24 PM

Iqamah

08:20 PM

Isha

09:37 PM

Iqamah

10:00 PM

Jummah

02:05 PM

Iqamah

02:05 PM

Day Date Fajr Duhr Asr Maghrib Isha
Mon 06-05-23 05:30 AM 02:00 PM 06:30 PM 08:20 PM 10:00 PM
Tue 06-06-23 05:30 AM 02:00 PM 06:30 PM 08:20 PM 10:00 PM
Wed 06-07-23 05:30 AM 02:00 PM 06:30 PM 08:21 PM 10:00 PM
Thu 06-08-23 05:30 AM 02:00 PM 06:30 PM 08:21 PM 10:00 PM
Fri 06-09-23 05:30 AM 02:00 PM 06:30 PM 08:22 PM 10:00 PM
Sat 06-10-23 05:30 AM 02:00 PM 06:30 PM 08:22 PM 10:00 PM
Sun 06-11-23 05:30 AM 02:00 PM 06:30 PM 08:23 PM 10:00 PM